Zapisy na kolonię letnią 2017 “Przyjaciele Kapitana Hucka”

dd/mm/rrrr
Telefon do rodzica/opiekuna

REGULAMIN KOLONI LETNIEJ 2017 „ Przyjaciele kapitana Hucka”

Letni wypoczynek  USTRONIE MORSKIE „8.08.2017 r.- 18.08.2017 r.”

CELEM LETNIEGO WYPOCZYNKU JEST RADOSNY WYPOCZYNEK, REKREACJA, POZNANIE TRADYCJI I HISTORII REGIONU.

 1. Każdy uczestnik kolonii zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Będzie przestrzegał poniższych zasad:
 • wykonywał polecenia kadry wypoczynku,
 • koleżeński i pomocny względem innych,
 • mówił tylko prawdę ,
 • przestrzegał ciszy nocnej.
 1. Mam obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych o ile nie zostałem zwolniony z tych zajęć przez wychowawcę.
 2. Będę punktualnie stawiać się na posiłki i wszystkie zajęcia oraz aktywnie w nich uczestniczyć.
 3. Będę dbać o czystość i porządek w swoim pokoju oraz szanować powierzone mienie w miejscu zamieszkania i poza jego terenem.
 4. Za szkody i straty materialne z winy uczestnika zimowiska odpowiedzialność finansową ponosi rodzic/opiekun prawny dziecka.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubiony przez uczestnika drogi sprzęt elektroniczny, telefon, aparat fotograficzny itp. a także za zagubione przez niego pieniądze. Pieniądze można zdeponować u wychowawcy.
 6. Należy stosować się do wewnętrznych regulaminów zajęć prowadzonych przez opiekunów w tym, w szczególności przestrzegać wszystkich poleceń związanych z zabawą nad morzem.
 7. KORZYSTANIE ZE KĄPIELISKA TYLKO POD NADZOREM I ZA ZGODĄ OPIEKUNÓW I RATOWNIKÓW WOPR.
 8. Przed rozpoczęciem zajęć na plaży oraz w morzu uczestnik zostanie  poinformowany o zasadach bezpieczeństwa oraz korzystania podczas zabawy.
 9. Wszystkie problemy, w tym zdrowotne, należy natychmiast zgłaszać do wychowawcy.
 10. Uczestnikowi wypoczynku letniego nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren ośrodka „Węgielek” bez wiedzy wychowawcy.
 11. Należy stosować się bezwzględnie do wszystkich poleceń wychowawcy.
 12. Uczestnik ma prawo do radosnego wypoczynku.
 13. Zabrania się używania telefonów komórkowych podczas ciszy nocnej. Nie przestrzeganie tej zasady będzie skutkowało odebraniem przez wychowawcę telefonu na czas ciszy nocnej.
 14. Każdy uczestnik ma ze sobą legitymację szkolną.
 15. Każdy uczestnik zabiera ze sobą ubranie stosowne do pory roku oraz strój do korzystania z kąpieli morskiej.
 16. Każdy uczestnik letniego wypoczynku zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

19.Rodic ( Opiekun) zobowiązuję się do uiszczenia kosztów pobytu dziecka w wysokości: 1400 zł słownie: tysiąc czterysta   złotych do:

–       zaliczka   500 zł         ( do dnia 26 maja  2017 r.)

–       I rata       450 zł         ( do dnia 30 czerwca 2017 r.)

–       II rata     450 zł          ( do dnia 31 lipca  2017 r.)

 1. W momencie rezygnacji z wyjazdu, nieszczęśliwego wypadku/zdarzenia wpłacona zaliczka bądź cała kwota nie ulega zwrotowi.

NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU SPOWODUJE NASTĘPUJĄCE KONSEKWENCJE :

 1. Upomnienie przez kadrę.
 2. Zakaz udziału w zajęciach programowych.
 3. Powiadomienie rodziców (opiekunów) i szkoły o zachowaniu.
 4. Wydalenie z kolonii letniej na koszt rodzica (opiekuna)
sidebar

Patnerzy

Współpracujemy z