Zapisy na zimowisko 2017 “Lodowa kraina”

Telefon do rodzica/opiekuna

REGULAMIN ZIMOWISKA 2017 „ Lodowa kraina”

Zimowy wypoczynek  Zakopane – Olcza 28.01.2017 r.- 04.02.2017 r.

CELEM ZIMOWEGO WYPOCZYNKU JEST RADOSNY WYPOCZYNEK, REKREACJA, POZNANIE TRADYCJI I HISTORII REGIONU.

 1. Każdy uczestnik zimowiska zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Będę przestrzegał poniższych zasad:
 • będę wykonywał polecenia kadry wypoczynku,
 • będę koleżeński i pomocny względem innych,
 • będę mówił tylko prawdę ,
 • będę przestrzegał ciszy nocnej.
 1. Mam obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych, o ile nie zostałem zwolniony z tych zajęć przez wychowawcę.
 2. Będę punktualnie stawiać się na posiłki i wszystkie zajęcia oraz aktywnie w nich uczestniczyć.
 3. Będę dbać o czystość i porządek w swoim pokoju oraz szanować powierzone mienie w miejscu zamieszkania i poza jego terenem.
 4. Za szkody i straty materialne z winy uczestnika zimowiska odpowiedzialność finansową ponosi rodzic/opiekun prawny dziecka.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubiony przez uczestnika drogi sprzęt elektroniczny, telefon, aparat fotograficzny itp. a także za zagubione przez niego pieniądze. Pieniądze można zdeponować u wychowawcy.
 6. Należy stosować się do wewnętrznych regulaminów zajęć prowadzonych przez opiekunów, w szczególności przestrzegać wszystkich poleceń związanych z zajęciami na stoku narciarskim.
 7. KORZYSTANIE ZE STOKU NARCIARSKIEGO TYLKO POD NADZOREM I ZA ZGODĄ INSTRUKTORÓW NARCIARSTWA.
 8. Przed rozpoczęciem zajęć na stoku narciarskim uczestnik zostanie poinformowany o zasadach bezpiecznego poruszania się na stoku narciarskim.
 9. Wszystkie problemy, w tym zdrowotne, należy natychmiast zgłaszać do wychowawcy.
 10. Uczestnikowi wypoczynku zimowego nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren zimowiska bez wiedzy wychowawcy.
 11. Należy stosować się bezwzględnie do wszystkich poleceń wychowawcy.
 12. Uczestnik ma prawo do radosnego wypoczynku.
 13. Zabrania się używania telefonów komórkowych podczas ciszy nocnej. Nie przestrzeganie tej zasady będzie skutkowało odebraniem przez wychowawcę telefonu na czas ciszy nocnej.
 14. Każdy uczestnik ma ze sobą legitymację szkolną.
 15. Każdy uczestnik zabiera ze sobą ubranie stosowne do pory roku oraz strój do korzystania ze stoku narciarskiego.
 16. Rodzic/opiekun zobowiązuję się do uiszczenia kosztów pobytu dziecka w wysokości: 1100 zł (słownie: tysiąc sto  złotych) do:

–       zaliczka 500 zł         ( do dnia 25 listopada  2016 r.)

–       I rata     300 zł         ( do dnia 20 grudnia 2016 r.)

–       II rata   300 zł          ( do 10 stycznia  2017 r.)

 1. W momencie rezygnacji z wyjazdu, nieszczęśliwego wypadku/zdarzenia, wpłacone kwoty nie ulegają zwrotowi.
sidebar

Patnerzy

Współpracujemy z